×

Wyszukaj w serwisie

loader
11 °C

Kumulacja pomocy publiczne

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania na tworzenie nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc udzielana na podstawie decyzji o wsparciu może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub zatrudnienie określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy liczonej jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej dla danego obszaru i wyższych kosztów kwalifikowanych.

Ogólne zasady kumulowania pomocy publicznej w ramach jednego projektu inwestycyjnego:

  • jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,
  • jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie do tych samych kosztów kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,
  • jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność 15 pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Przykład kumulacji pomocy publicznej:

  • średnie przedsiębiorstwo z województwa dolnośląskiego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o decyzję o wsparciu nowej inwestycji,
  • zwolnienie to wynosi 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych (zakup gruntu, budowa hali, zakup maszyn i urządzeń),
  • jednocześnie gmina w celu zachęcenia do powstawania nowych inwestycji na swoim terenie stosuje zwolnienie z podatku od nieruchomości (jako regionalną pomoc inwestycyjną) w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
  • przedsiębiorca chce skorzystać z obu ulg.