×

Wyszukaj w serwisie

loader
11 °C

Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji

Dopuszczalna wielkości pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji z tytułu kosztów nowej inwestycji liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (województwa) i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, do których zalicza się:

  • koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  • cenę nabycia albo koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
  • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z przepisów oraz poniesione są w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania nowej inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP) od dnia zakończenia nowej inwestycji.

Ponadto przedsiębiorca musi utrzymać własność składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres nie krótszy niż 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców lub 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.