×

Wyszukaj w serwisie

loader
13 °C

Nowa inwestycja

Decyzja o wsparciu wydawana jest wyłącznie na nową inwestycję, przez którą rozumie się inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

W przypadku wsparcia udzielanego dużym przedsiębiorcom na realizację inwestycji polegającej na:

  • dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji,
  • zasadniczej zmianie procesu produkcji – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesionych w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc.

Ponadto, wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż, a decyzji o wsparciu nie wydaje się przedsiębiorcy prawomocnie ukaranemu za przestępstwo przeciwko środowisku

Należy pamiętać, że wsparcie jest udzielane na nierozpoczęty projekt inwestycyjny, co oznacza, iż żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń nie mogą rozpocząć się przed uzyskaniem przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Podjęcie przez przedsiębiorstwo prawnie wiążącego zobowiązania (podpisanie umowy, zamówienia itp.) oznacza rozpoczęcie projektu