×

Wyszukaj w serwisie

loader
2 °C

Wielkość przedsiębiorstwa

Jak określić wielkość przedsiębiorstwa?

Aby określić status firmy, należy wziąć pod uwagę:

  • liczbę zatrudnionych osób

oraz

  • roczny obrót lub całkowity bilans roczny

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość okresu zatrudnienia) lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono status, jaki miało na początku roku, chyba że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.

Wyjątkowo, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, utraci swój status z dniem przejęcia, a okres dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na taką zmianę nie będzie miał zastosowania.

Oprócz danych podstawowych przedsiębiorstwa należy zbadać, czy jest to podmiot samodzielny, czy powiązany (kapitałowo lub poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorcami.