×

Wyszukaj w serwisie

loader
13 °C

Kryteria jakościowe

Aby uzyskać decyzję o wsparciu, poza spełnieniem kryterium ilościowego nowa inwestycja musi spełniać kryteria jakościowe:

 • kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

oraz

 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną,
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż sześciu punktów w przypadku woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego oraz pięciu punktów w przypadku woj. opolskiego, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów jakościowych.

Przepisy dokładnie określają kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług oraz przemysłowym.

Kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach graniczących z tym miastem lub na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy 9 bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa,
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.