Jak określić wielkość przedsiębiorstwa

Jak określić wielkość przedsiębiorstwa?

Aby określić status przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę:

oraz

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość okresu zatrudnienia), lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono status, jaki miało na początku roku, chyba, że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.

Wyjątkowo, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, utraci swój status z dniem przejęcia, a okres dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na taką zmianę, nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Mały Rynek 2/1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 602065, dzisiaj: 118