Ulgi dla inwestora

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

 

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się:

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP). Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia.

Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ wielkość przedsiębiorstwa.

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Mały Rynek 2/1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 602069, dzisiaj: 122